Algemene Voorwaarden

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 7 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.
 2. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 3. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon ver- meld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Pixeligns werkt in sommige gevallen samen met externe drukkers en koerierdiensten en is niet verantwoordelijk bij eventuele vertragingen na goedkeuring van de ontwerpen. Bij een normale levering rekenen we 6 a 7 werkdagen (tenzij dit vooraf anders wordt meegedeeld gezien de aard van het product). Bij een spoedlevering wordt 4 a 5 werkdagen gerekend. Voor geboortekaartjes streven we naar een levering van 1 à 2 werkdagen.
  Standaard maken we gebruik van een norma-
  le levering. De koper kan zelf aangeven voor
  een spoed- of express levering mits het arti-
  kel dit toelaat en betaling van toeslag. Bij
  eventuele vertraging, tenzij die niet aan ons
  kan worden toegerekend, heeft de koper het
  recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, na ons hiervoor in gebreke te hebben gesteld, en voor zover door ons geen nuttig gevolg werd gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 8 werkdagen na ontvangst,
 4. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verko- per, behoudens en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
 5. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de ko- per wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In ge- val van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper. Wanneer de goederen ontwopren zijn en in druk zitten kan de opdracht niet meer geannuleerd worden. bij annuleren dient de koper het totale bedrag over te maken binnen de 14 dagen.
 6. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 30ste dag na de levering. Bij bestellingen hoger dan € 500,- dient een voorschot betaald te worden van 60% voor aanvang van de ontwerpen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 50 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 7. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven bin- nen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 8. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
 9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht